mamilia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mamilia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mamilia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mamilia.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mamilia

    * kỹ thuật

    y học:

    núm vú