mamiliary bodies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

mamiliary bodies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm mamiliary bodies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của mamiliary bodies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • mamiliary bodies

    * kỹ thuật

    y học:

    thể núm