malaria nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

malaria nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm malaria giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của malaria.

Từ điển Anh Việt

  • malaria

    /mə'leəriə/

    * danh từ

    bệnh sốt rét

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • malaria

    an infective disease caused by sporozoan parasites that are transmitted through the bite of an infected Anopheles mosquito; marked by paroxysms of chills and fever