magnetized head nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

magnetized head nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm magnetized head giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của magnetized head.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • magnetized head

    * kỹ thuật

    đầu từ hóa