low-noise fan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

low-noise fan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm low-noise fan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của low-noise fan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • low-noise fan

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    quạt ít ồn