louis harold gray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

louis harold gray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm louis harold gray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của louis harold gray.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • louis harold gray

    Similar:

    gray: English radiobiologist in whose honor the gray (the SI unit of energy for the absorbed dose of radiation) was named (1905-1965)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).