littleness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

littleness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm littleness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của littleness.

Từ điển Anh Việt

 • littleness

  /'litlnis/

  * danh từ

  sự nhỏ bé

  tính nhỏ nhen, tính nhỏ mọn, tính tầm thường, tính hẹp hòi, tính ti tiện

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • littleness

  Similar:

  smallness: the property of having a relatively small size

  Antonyms: largeness, bigness

  smallness: the property of having relatively little strength or vigor

  the smallness of her voice

  pettiness: lack of generosity in trifling matters

  Synonyms: smallness