lilt deck trailer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lilt deck trailer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lilt deck trailer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lilt deck trailer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lilt deck trailer

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    rơmoóc kiểu sàn lật