lighthouse lantern nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

lighthouse lantern nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm lighthouse lantern giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của lighthouse lantern.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • lighthouse lantern

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cửa sáng của đèn biển