layered interface nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

layered interface nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm layered interface giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của layered interface.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • layered interface

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giao diện phân lớp

    giao diện phân tầng