itchy feet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

itchy feet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm itchy feet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của itchy feet.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • itchy feet

    Similar:

    wanderlust: very strong or irresistible impulse to travel

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).