israel strassberg nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

israel strassberg nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm israel strassberg giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của israel strassberg.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • israel strassberg

    Similar:

    strasberg: United States actor and film director (born in Austria) who was a leader in developing method acting in the United States (1901-1982)

    Synonyms: Lee Strasberg

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).