investor relations department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

investor relations department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm investor relations department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của investor relations department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • investor relations department

    * kinh tế

    bao quan hệ với giới đầu tư