interface data unit (idu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interface data unit (idu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interface data unit (idu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interface data unit (idu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interface data unit (idu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    khối số liệu giao diện