interaction prediction method nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

interaction prediction method nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm interaction prediction method giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của interaction prediction method.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • interaction prediction method

    * kỹ thuật

    đo lường & điều khiển:

    phương pháp đoán phản ứng dây chuyền