instalment bond nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

instalment bond nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm instalment bond giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của instalment bond.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • instalment bond

    * kinh tế

    trái phiếu hoàn trả nhiều lần