inhalation narcosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inhalation narcosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inhalation narcosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inhalation narcosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • inhalation narcosis

    * kỹ thuật

    y học:

    gây mê hít