inhalation anesthesia nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inhalation anesthesia nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inhalation anesthesia giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inhalation anesthesia.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • inhalation anesthesia

    general anesthesia achieved by administration of an inhalation anesthetic

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).