ingenuity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ingenuity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ingenuity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ingenuity.

Từ điển Anh Việt

  • ingenuity

    /,indʤi'nju:iti/

    * danh từ

    tài khéo léo; tính chất khéo léo ((cũng) ingeniousness)

Từ điển Anh Anh - Wordnet