inexpedient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inexpedient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inexpedient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inexpedient.

Từ điển Anh Việt

 • inexpedient

  /,iniks'pi:djənt/

  * tính từ

  không có lợi, không thiết thực; không thích hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inexpedient

  not suitable or advisable

  an inexpedient tactic

  Antonyms: expedient

  not appropriate to the purpose

  Synonyms: unwise