expedient nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

expedient nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm expedient giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của expedient.

Từ điển Anh Việt

 • expedient

  /iks'pi:djənt/

  * tính từ+ (expediential)

  /eks,pedi'enʃəl/

  có lợi, thiết thực; thích hợp

  to do whatever is expedient: làm bất cứ cái gì có lợi; làm bất cứ cái gì thích hợp

  * danh từ

  cách, chước, kế, thủ đoạn, mưu chước (vì mục đích cá nhân)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • expedient

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  thủ đoạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • expedient

  a means to an end; not necessarily a principled or ethical one

  serving to promote your interest

  was merciful only when mercy was expedient

  Antonyms: inexpedient

  appropriate to a purpose; practical

  in the circumstances it was expedient to express loyalty