inessential nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

inessential nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm inessential giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của inessential.

Từ điển Anh Việt

 • inessential

  /'ini'senʃəl/

  * tính từ

  không cần thiết

  không có thực chất

  * danh từ

  cái không cần thiết

 • inessential

  không cốt yếu, không đáng kể

 • inessential

  vô giá; (thống kê) không ước lượng được

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • inessential

  * kỹ thuật

  không cốt yếu

  không đáng kể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • inessential

  anything that is not essential

  they discarded all their inessentials

  Synonyms: nonessential

  Antonyms: essential

  not basic or fundamental

  Synonyms: unessential

  Antonyms: essential

  not absolutely necessary