incendiary bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

incendiary bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm incendiary bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của incendiary bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • incendiary bomb

    a bomb that is designed to start fires; is most effective against flammable targets (such as fuel)

    Synonyms: incendiary, firebomb

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).