impedimenta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

impedimenta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm impedimenta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của impedimenta.

Từ điển Anh Việt

  • impedimenta

    /im,pedi'mentə/

    * danh từ số nhiều

    đồ đạc hành lý (của quân đội)

Từ điển Anh Anh - Wordnet