imbedding theorem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imbedding theorem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imbedding theorem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imbedding theorem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imbedding theorem

    * kỹ thuật

    định lý nhúng