imbedding of a ring into a field nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

imbedding of a ring into a field nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm imbedding of a ring into a field giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của imbedding of a ring into a field.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • imbedding of a ring into a field

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    phép nhúng một vành vào một trường