ill-considered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ill-considered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ill-considered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ill-considered.

Từ điển Anh Việt

  • ill-considered

    /'ilkən'sidəd/

    * tính từ

    thiếu suy nghĩ, thiếu cân nhắc (hành động...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet