igniter motor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

igniter motor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm igniter motor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của igniter motor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • igniter motor

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    động cơ khai hỏa