horseback nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

horseback nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm horseback giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của horseback.

Từ điển Anh Việt

 • horseback

  /'hɔ:sbæk/

  * danh từ

  on horseback ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa

  * phó từ

  ngồi trên lưng ngựa, cưỡi ngựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • horseback

  the back of a horse

  on the back of a horse

  he rode horseback to town

  managed to escape ahorse

  policeman patrolled the streets ahorseback

  Synonyms: ahorse, ahorseback

  Similar:

  hogback: a narrow ridge of hills