honeycombed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

honeycombed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm honeycombed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của honeycombed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • honeycombed

  Similar:

  honeycomb: carve a honeycomb pattern into

  The cliffs were honeycombed

  honeycomb: penetrate thoroughly and into every part

  the revolutionaries honeycombed the organization

  honeycomb: make full of cavities, like a honeycomb

  alveolate: pitted with cell-like cavities (as a honeycomb)

  Synonyms: faveolate, cavitied, pitted

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).