hemipterous insect nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

hemipterous insect nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm hemipterous insect giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của hemipterous insect.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • hemipterous insect

    insects with sucking mouthparts and forewings thickened and leathery at the base; usually show incomplete metamorphosis

    Synonyms: bug, hemipteran, hemipteron

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).