happy chance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

happy chance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm happy chance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của happy chance.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • happy chance

    Similar:

    break: an unexpected piece of good luck

    he finally got his big break

    Synonyms: good luck

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).