haplopappus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplopappus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplopappus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplopappus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haplopappus

    genus of North and South American perennial herbs or shrubs with yellow flowers; in some classifications include species placed in other genera especially Hazardia

    Synonyms: genus Haplopappus

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).