haplopappus phyllocephalus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplopappus phyllocephalus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplopappus phyllocephalus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplopappus phyllocephalus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haplopappus phyllocephalus

    Similar:

    camphor daisy: annual of southern United States and Mexico having bristly leaves and pale yellow flowers

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).