haplopappus spinulosus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haplopappus spinulosus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haplopappus spinulosus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haplopappus spinulosus.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haplopappus spinulosus

    Similar:

    yellow spiny daisy: slender perennial of western North America having weakly bristly leaves and yellow flower heads

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).