haemorrhoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

haemorrhoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm haemorrhoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của haemorrhoid.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • haemorrhoid

    Similar:

    hemorrhoid: pain caused by venous swelling at or inside the anal sphincter

    Synonyms: piles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).