gypsum wall board nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gypsum wall board nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gypsum wall board giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gypsum wall board.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gypsum wall board

    * kỹ thuật

    vách ván thạch cao