gummy deposit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gummy deposit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gummy deposit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gummy deposit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gummy deposit

    * kỹ thuật

    sự hóa thành nhựa

    sự lắng thành nhựa