gummy bottoms nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gummy bottoms nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gummy bottoms giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gummy bottoms.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • gummy bottoms

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    cặn dính