gummed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gummed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gummed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gummed.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gummed

  covered with adhesive gum

  Synonyms: gummy

  Similar:

  gum: cover, fill, fix or smear with or as if with gum

  if you gum the tape it is stronger

  mumble: grind with the gums; chew without teeth and with great difficulty

  the old man had no teeth left and mumbled his food

  Synonyms: gum

  gum: become sticky

  gum: exude or form gum

  these trees gum in the Spring

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).