grouted bolt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouted bolt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouted bolt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouted bolt.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouted bolt

    * kỹ thuật

    bulông neo