grouted anchor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grouted anchor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grouted anchor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grouted anchor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grouted anchor

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    neo chèn vữa