groupage traffic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

groupage traffic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm groupage traffic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của groupage traffic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • groupage traffic

    * kinh tế

    sự chở hàng xếp hàng xếp chung

    vận tải hàng hóa chung nhóm