grimace nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grimace nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grimace giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grimace.

Từ điển Anh Việt

 • grimace

  /gri'meis/

  * danh từ

  sự nhăn mặt, sự cau mặt; vẻ nhăn nhó

  vẻ làm bộ làm điệu, vẻ màu mè ỏng ẹo

  * nội động từ

  nhăn mặt, nhăn nhó

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • grimace

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  nhăn mặt

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grimace

  a contorted facial expression

  she made a grimace at the prospect

  Synonyms: face

  contort the face to indicate a certain mental or emotional state

  He grimaced when he saw the amount of homework he had to do

  Synonyms: make a face, pull a face