greatest lower bound (glb) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

greatest lower bound (glb) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm greatest lower bound (glb) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của greatest lower bound (glb).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • greatest lower bound (glb)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    giới hạn dưới lớn nhất