gravure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gravure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gravure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gravure.

Từ điển Anh Việt

 • gravure

  /,foutəgrə'vjuə/ (photoprint) /'foutəprint/

  * danh từ

  thuật khắc ảnh trên bản kẽm

  ảnh bản kẽm

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • gravure

  * kỹ thuật

  sự in lõm

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • gravure

  a printing plate used in the process of gravure

  an intaglio print produced by gravure

  Synonyms: photogravure, heliogravure

  the act of intaglio printing

  Similar:

  intaglio printing: a printing process that uses an etched or engraved plate; the plate is smeared with ink and wiped clean, then the ink left in the recesses makes the print

  Synonyms: intaglio