granger nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

granger nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm granger giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của granger.

Từ điển Anh Việt

  • granger

    /'greindʤə/

    * danh từ

    người quản lý ấp trại

    nông dân trong áp trại

Từ điển Anh Anh - Wordnet