graining process nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graining process nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graining process giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graining process.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graining process

    * kinh tế

    sự kết tinh (mỡ)