graining machine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

graining machine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm graining machine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của graining machine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • graining machine

    * kỹ thuật

    máy tạo vân giấy