gp bomb nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

gp bomb nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm gp bomb giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của gp bomb.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • gp bomb

    Similar:

    general-purpose bomb: a large bomb (500 to 2,000 pounds that is 50% explosive) whose explosion creates a blast and whose metal casing creates some fragmentation effect

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).